Wprowadzenie

Kancelaria „Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” Sp. k. reprezentuje Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Olsztynie – Panią Jadwigę Urbańską, która objęła funkcję reprezentanta grup konsumentów w dwóch pozwach zbiorowych przeciwko Bankowi Millennium S.A.

 

Pierwszy pozew grupowy, złożony w dniu 13 czerwca 2014 roku w imieniu kilkutysięcznej grupy konsumentów ma na celu ustalenie odpowiedzialności Banku Millennium S.A. w związku ze stosowanymi przez ten bank w umowach kredytowych klauzulami waloryzacyjnymi o następującej treści:

  • „Kredyt jest indeksowany do CHF/USD/EUR, po przeliczeniu wypłaconej kwoty zgodnie z kursem kupna CHF/USD/EUR według Tabeli Kursów Walut Obcych obowiązującej w Banku Millennium w dniu uruchomienia kredytu lub transzy.”
  • „W przypadku kredytu indeksowanego kursem waluty obcej kwota raty spłaty obliczona jest według kursu sprzedaży dewiz, obowiązującego w Banku na podstawie obowiązującej w Banku Tabeli Kursów Walut Obcych z dnia spłaty.”

uznanymi za niedozwolone wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 grudnia 2010 r. (sygn. akt: XVII AmC 426/09), utrzymanym w mocy wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. (sygn. akt: VI ACa 420/11).

Więcej informacji: Pozew grupowy klauzule indeksacyjne.


Drugi pozew grupowy złożony został w Sądzie Okręgowym w Warszawie dnia 25 września 2015 roku. Celem powództwa jest uzyskanie wyroku nakazującego Bankowi Millennium S.A. zwrot klientom (będącym konsumentami) bezzasadnie pobranych od nich przez bank płatności mających pokrywać koszty zwieranych przez bank i na jego rzecz umów ubezpieczenia ryzyka związanego z udzielonymi kredytami tzw. umów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Niedozwolony charakter zapisów o UNWW dotyczy nie tylko frankowiczów.

Dalsze informacje: Pozew grupowy UNWW.

Zapraszamy również do zapoznawania się z publikowanymi na stronie aktualnościami